Voorwaarden EduPay

Voorwaarden EduPay

1. Toepassing voorwaarden.
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende de regeling EduPay waarvoor de Coöperatie deze voorwaarden van toepassing heeft gesteld.
2. Begripsbepalingen.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1. Aanbod: het aanbod van de Coöperatie aan de Klant tot EduPay, dat neergelegd in een Overeenkomst.
2.2. Coöperatie: het bedrijf Edurable B.V., wederpartij van de Klant bij de Overeenkomst.
2.3. Klant: de wederpartij van de Coöperatie bij de Overeenkomst
2.4. Overeenkomst: de Overeenkomst van EduPay tussen de Coöperatie en de Klant
2.5. Device: de laptop of de tablet
2.6. Leverancier: Het bedrijf dat het Device levert.
2.7. EduPay: de naam van de regeling waarbij Klant in gestelde termijnen betalingen verricht aan de Coöperatie betreft deze Overeenkomst. Formeel geldt dat deze regeling een private lease constructie is waarbij als bijzonderheid de Klant na het eind van de looptijd van de Overeenkomst het Device mag houden.
3. Toepasselijkheid voorwaarden
3.1. Deze Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een Overeenkomst. Indien andere voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze Voorwaarden.
3.2. Afwijking van bepalingen uit de Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen de Coöperatie en Klant wordt overeengekomen.
3.3. Deze Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan de Coöperatie gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst.
4. Aanbod; totstandkoming Overeenkomst
4.1. Voor de totstandkoming van een Overeenkomst wordt aan de Klant een schriftelijk Aanbod gedaan. Het Aanbod wordt gedaan op het moment dat het Aanbod bekend wordt gemaakt aan Klant en kan door de Coöperatie gedurende de looptijd van één maand niet worden ingetrokken. Het Aanbod vervalt na deze termijn, tenzij de Coöperatie anders beslist.
4.2. Het Aanbod geeft inzicht in de opbouw van de door de Klant verschuldigde maandelijkse bedragen gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De daarin vermelde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4.3. De van het Aanbod deel uitmakende omschrijvingen en berekeningen, die door de Coöperatie of in haar opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van de Coöperatie.
4.4. Het Aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Voorwaarden.
4.5. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van het Aanbod door de Klant.
5. Levering  Device.
5.1. Het tijdstip van levering wordt in onderling overleg tussen de Coöperatie de Leverancier en de Klant overeengekomen en is mede gebaseerde op de gebruikelijke leveringstermijn van de Leverancier en fabrikant.
6. Verplichtingen van de Klant.
6.1. De Klant zorgt voor tijdige betaling van de verschuldigde maandelijkse bedragen gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Voor het geval de Klant aan de Coöperatie een machtiging verleent om de verschuldigde maandelijkse bedragen van diens bankrekening te laten incasseren, zorgt de Klant ervoor dat voldoende saldo op de rekening aanwezig is.
6.2. De Klant verbindt zich de Coöperatie, zolang de Overeenkomst van kracht is, onverwijld te informeren wanneer hij voornemens is het Device te verkopen en/of wanneer de zoon/dochter van Klant voornemens is niet meer deel te nemen aan het onderwijs van de school. In die gevallen worden de nog niet vervallen maandelijkse bedragen in hun geheel en terstond opeisbaar.
6.3. De Klant is verplicht indien zijn faillissement of surseance van betaling of schuldsaneringsregeling natuurlijke personen wordt aangevraagd, enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, de Klant failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien elke andere, dan wel indien elke andere omstandigheid zich voordat die mogelijkerwijs het nakomen van de Overeenkomst door de Klant beïnvloedt, de Coöperatie hiervan onverwijld in kennis te stellen en de curator c.q. beslaglegger onverwijld inzake in de Overeenkomst te geven.
6.4. De Klant verplicht zich het Device te behoeden tegen beschadiging. De Klant verplicht zich tot het aanschaffen van een ServicePakket betreft het device bij de coöperatie. Daarnaast wordt de Klant verplicht het Device te gebruiken overeenkomstig zijn aard en bestemming en de door de fabrikant gegeven aanwijzingen voor het gebruik.
6.5. De Klant verplicht zich het Device te behoeden tegen diefstal. In die geval van diefstal worden de nog niet vervallen maandelijkse bedragen in hun geheel en terstond opeisbaar.
7. Vergoedingen.
7.1. Ter zake de EduPay van het Device is de Klant per maand aan de coöperatie het in de Overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Het maandelijkse bedrag is opgebouwd uit de betaling van het Device waaronder begrepen de koopprijs van het Device en ServicePakket, rente, administratiekosten.
7.2. De Klant heeft het recht gedurende de looptijd van de Overeenkomst de resterende vergoedingen in één keer te betalen aan de coöperatie. Hierbij krijgt de Klant een korting van 5% over het totaal van de resterende openstaande vergoedingen.
8. Betaling.
8.1. De aan de coöperatie op grond van de Overeenkomst toekomende bedragen dienen maandelijks middels automatische incasso te worden voldaan. Indien de Klant niet instemt met automatische incasso ontvangt Klant maandelijks een factuur en worden extra administratiekosten in rekening gebracht.
8.2. De verplichting tot betaling gaat in op de dag waarop het Device is besteld. Indien de aflevering van het Device ten gevolge van omstandigheden verlaat is, heeft dit geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Klant.
8.3. Een factuur dient te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum dan wel binnen de door de coöperatie op of bij de factuur aangegeven termijn indien die langer mocht zijn dan veertien dagen. De coöperatie geeft aan op welke wijze de factuur kan worden voldaan.
8.4. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag wordt door de coöperatie een aanmaning verzonden. De kosten van deze aanmaning worden bij de klant in rekening gebracht (administratiekosten).
8.5. Kosten welke door de coöperatie worden gemaakt om nog openstaande facturen te incasseren zijn te allen tijde voor rekening van de Klant. Bij niet tijdige betaling en na ingebrekestelling is de Klant in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd.
8.6. Het niet-gebruiken van het Device alsmede het niet goed functioneren van het Device, levert geen reden voor opheffing dan wel opschorting van de betalingsverplichtingen.
9. Vervroegde opeisbaarheid en onderpand.
9.1. In geval van nalatigheid van betaling door de Klant van de maandelijkse verschuldigde bedragen, is het de coöperatie op grond van artikel 7A:1576c BW gerechtigd de resterende betalingen vervroegd in zijn geheel op te eisen, indien voor het geval de achterstand, ten aanzien van één termijn tenminste een tiende, of ten aanzien van meerdere termijnen gezamenlijk tenminste een twintigste deel van de aanschafwaarde van het Device bedraagt. De coöperatie is hiertoe alleen gerechtigd indien de Klant na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft om aan zijn verplichtingen te voldoen.
9.2. De Klant stelt gedurende de looptijd van de Overeenkomst het Device als onderpand ter beschikking aan de coöperatie. Het Device als onderpand geldt als zekerheidsstelling voor de verplichtingen van de Klant om de verschuldigde bedragen te betalen. Indien Klant met betrekking tot de betalingsverplichtingen in gebreke blijft, heeft de coöperatie het recht het Device op te eisen, zonder dat Klant gerechtigd is op welke wijze dan ook het Device onder zich te houden.
10. Duur en einde van de Overeenkomst.
10.1. De Overeenkomst wordt aangegaan gedurende de looptijd zoals vermeld in het Aanbod.
10.2. De Overeenkomst kan door de Klant tijdens de looptijd worden opgezegd onder betaling ineens van de nog niet vervallen maandelijkse bedragen, waarbij de Klant 5% korting krijgt over het totaal van de resterende openstaande vergoedingen.
10.3. Bij een aanvraag tot faillietverklaring van de Klant, alsmede bij aanvraag van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, bij onder curatelestelling of overlijden van of boedelafstand door de Klant, wanneer deze surseance van betaling aanvraagt, bij het instellen van een wind in de zin van Boek 1 BW of van een trust, alsmede wanneer diens goederen rechtsgeldig geheel of gedeeltelijk door derden mocht worden in beslag genomen, is het aan de coöperatie verschuldigde alsdan in zijn geheel, en terstond, opeisbaar zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist zal zijn. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die alsdan naar het redelijk oordeel van de coöperatie gemaakt dienen te worden, teneinde het op dat moment aan haar verschuldigde te kunnen innen, komen voor de rekening van de Klant.
11. Slotbepalingen
11.1. Deze Voorwaarden treden op 1 juni 2019 in werking.
11.2. Deze Voorwaarden kunnen door de coöperatie worden gewijzigd. Wijzigingen gaan in op het moment dat deze vermeld worden door de coöperatie.
11.3. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van eventuele geschillen tussen partijen is uitsluiting de door de wet aangewezen rechter bevoegd.
11.4. De Voorwaarden zijn eigendom van de coöperatie en mogen niet zonder toestemming gebruikt, aangehaald, gewijzigd en/of vermenigvuldigd te worden.